Podstawowe dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa:

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej lokalu,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. przydział do lokalu,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • mapa zasadnicza
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • mapa zasadniczej
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni),
 • pozwolenie na budowę i na użytkowanie budynku lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Inne nieruchomości i prawa:

 • dokumentacja według indywidualnych uzgodnień